Betingelser for webbureau BornCreative

 

1. Betingelser

“Kunden” henviser til enhver person, selskab eller virksomhed, der har anmodet om tjenester fra BornCreative.

“BornCreative” refererer til BornCreative Webbureau, registreret med CVR-nr. 43274740, med kontaktinformation som følger:
Telefon: 91 91 38 91
Email: hej@borncreative.dk
Adresse: Kochsgade 35A , 5000 Odense C

 

2. Tilbud

2.1 Aftalegrundlag
Disse betingelser regulerer forholdet mellem kunden og BornCreative, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem parterne.

2.2 Gyldighed af tilbud
Alle tilbud fra BornCreative er gældende i 30 dage fra datoen for tilbuddet, medmindre andet er specificeret i selve tilbuddet.

2.3 Aftaleindgåelse
Aftalen anses for indgået, når kundens accept er modtaget af BornCreative. Hvis kunden ikke udtrykker specifik accept, betragtes aftalen som indgået, når BornCreative bekræfter modtagelsen af en bestilling.

 

3. Pris og Betaling

3.1 Priser
Alle priser er eksklusive moms.

3.2 Prisgrundlag
Priser er baseret på gældende lønninger, materialer og omkostninger på tilbudsdatoen eller dato for ordrebekræftelse.

3.3 Prisjusteringer
Priser kan justeres i tilfælde af dokumenterede stigninger eller fald i lønninger, materialepriser eller andre omkostninger indtil leveringstidspunktet.

3.4 Ekstra omkostninger
BornCreative kan fakturere for ekstra arbejde og ydelser i visse situationer, som beskrevet heri.

3.5 Leveringsomkostninger
Eventuelle ekstra transport- og forsikringsomkostninger betales af kunden ud over den aftalte pris.

3.6 Betalingsbetingelser
Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden for 10 dage fra fakturadatoen.

 

4. Levering og Forsinkelse

4.1 Leveringsprocedure
Levering finder sted som aftalt mellem BornCreative og kunden eller når BornCreatives arbejde er færdigt, med mindre andet er specificeret.

4.2 Fejl og mangelretning
Eventuelle fejl eller mangler i leverancen, som skyldes BornCreative, vil blive rettet så hurtigt som muligt af BornCreative, uden erstatningsansvar over for kunden, medmindre det er anført anderledes i tilbuddet eller aftalen.

4.3 Forsinkelse og årsager
Forsinkelse eller forhindringer i levering på grund af forskellige forhold giver BornCreative ret til en passende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen, såfremt visse betingelser er opfyldt.

 

5. Ejendomsret og rettigheder

5.1 Opretholdelse af rettigheder
Materialer og specielle løsninger udviklet af BornCreative forbliver ejendom og skal ikke overdrages eller anvendes uden godkendelse til andre formål end dem, der er specificeret i ordren.

5.2 Brug af leverede materialer
Materialer eller mellemprodukter, som BornCreative har produceret eller fået produceret til brug for opgaven, forbliver BornCreatives ejendom og kan ikke kræves udleveret efter opgavens afslutning.

5.3 Kunden brug af materialer
Kunden har rettigheder til det udviklede materiale i overensstemmelse med deres oprindelige rettigheder til originalmaterialet, så længe det ikke krænker tredjemands rettigheder.

 

6. Ansvar og ophævelse

6.1 Force majeure
BornCreative har intet ansvar for forsinkelser eller mangler på grund af omstændigheder uden for deres kontrol, som beskrevet i detaljer i aftalen.

6.2 Ansvarsbegrænsning
BornCreative fraskriver sig ansvar for visse direkte og indirekte tab og specificerer omstændigheder, hvor de påtager sig ansvar, herunder ved erhvervstingskade.

6.3 Ophævelsesmuligheder
Både BornCreative og kunden har ret til at ophæve aftalen under visse betingelser, inklusive væsentlig misligholdelse af forpligtelser.

 

7. Fortrolighed og lovvalg

7.1 Behandling af fortrolige Oplysninger
BornCreative forpligter sig til at behandle og beskytte fortrolige oplysninger i overensstemmelse med aftalen.

7.2 Lovvalg og tvister
Aftalen reguleres af dansk lovgivning, medmindre andet er fastlagt. Enhver tvist under denne aftale skal afgøres i danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

 

8. Ufuldkommenheder

8.1 Korrekturansvar
Bestillerens ansvar for rettelser i korrektur, test og prøveopsætning
BornCreative fralægger sig ansvar uden skriftlige korrektioner.

8.2 Fejlrettelser
BornCreative retter fejl hurtigst muligt mod merbetaling for forbrugt tid x timepris.

8.3 Mindre afvigelser
Mindre fejl uden betydning for modtageren berettiger ikke til prisnedsættelse eller nægtelse af modtagelse.

8.4 Reklamation ved mangler
Reklamation for mangler senest 48 timer efter levering
Manglende reklamation mister retten til manglen.
BornCreative berettiget til at afhjælpe mangel inden for rimelig tid.

 

9. Ekstern leverandør
BornCreative har ret til at anvende underleverandører.

 

10. Opsigelse

10.1 Væsentlig misligholdelse
Begge parter kan hæve opgaver ved væsentlig misligholdelse.

10.2 Forsinkelse
Bestiller kan hæve opgave ved overskridelse af overtagelsesfrist.

10.3 Ophævelsesvilkår
Opgørelse af mellemværende efter danske retsregler.

 

11. Fortrolighed

11.1 Behandling af fortrolig information
BornCreative håndtering af fortrolige data med omhu og diskretion som egne fortrolige oplysninger.

11.2 Undtagelser for fortrolighed
Fortrolighed undtaget for offentligt tilgængelige oplysninger eller allerede i BornCreatives’ besiddelse uden fortrolighed.

11.3 Medarbejderbeskæftigelse
Bestillerens forståelse for BornCreatives’ medarbejderbeskæftigelse i lignende opgaver.

 

12. Købeloven

Dansk lovgivning, inklusive købeloven, finder anvendelse i aftalen.
Tvister afgøres ved danske domstole.

Er du klar til at tage den første skridt i dag?

Kontakt os ved at klikke på knappen nedenfor eller ring på

91 91 38 91